Tjänster

Service

Våra serviceinriktade fastighetsskötare har kontinuerlig kontakt med era hyresgäster, och fungerar i mångt och mycket som ert ansikte utåt. Genom att ta sig tid för hyresgästerna, förstå och lösa deras problem kan vi bidra till en hög hyresgästnöjdhet. Ofta kan vi även fånga upp förändrade lokalbehov i ett tidigt skede, vilket kan skapa nya affärsmöjligheter.

Enkel och tillgänglig serviceanmälan samt snabb återkoppling är några av de viktigaste faktorerna för hög hyresgästnöjdhet. Anmälan om eventuella fel i er fastighet kan enkelt göras via telefon eller genom vår webbportal. Ärenden skickas direkt till våra fastighetsskötare i deras smartphones. Återkoppling till hyresgäst görs omgående och anmälaren kan följa ärendet tills det att felet är avhjälpt. Som fastighetsägare har ni dessutom tillgång till statistik som kan skräddarsys efter behov.

Fastighetsteknik

Kontinuerlig tillsyn och skötsel är en av kärnfaktorerna för att hålla en fastighet i rätt skick och med nöjda hyresgäster. Att arbeta systematiskt med förebyggande skötsel minskar behovet av felavhjälpande underhåll och ger förbättrad totalekonomi.
Våra drifttekniker och fastighetsskötare säkerställer att eventuella fel i er fastighet snabbt upptäcks och avhjälps innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador med stora kostnader som följd.

Drift & underhåll

Genom att driftoptimera fastighetsinstallationerna möjliggörs bra klimat och låg energiförbrukning under fastighetens livscykel. Våra kunniga drifttekniker bevakar och justerar era installationer för att uppnå nöjdare hyresgäster och lägre driftkostnader för er.

Underhållsarbeten ska i möjligaste mån göras utifrån en underhållsplan. Vi har verktygen för att skapa underhållsplaner och genomföra långsiktigt hållbara underhållsåtgärder

Förvaltning

Inom förvaltning kan vi erbjuda tjänster som bevakning av myndighetskrav, avtal, visningar, förhandlingar, uppföljning av nyckeltal och hantering av försäkringsärenden, hyresgästanpassningar, ombyggnationer och projektuppföljningar.
Vår närvaro i fastigheterna gör att vi fångar upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov.